Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
 • GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TRAP SKEET ATIŞ ALANI, TABANCA VE TÜFEK ATIŞ POLİGONU VE TAMİR YERİ AÇMA İZNİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA İTHALİNE İZİN VERİLEN MALZEMELERLE İLGİLİ İSTENEN BELGELER
 • AV MALZEMELERİ SATIN ALMA VE SATIŞ YAPMA İZİNİ BELGESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER
 • SATICILIK (BAYİLİK) BELGESİ TANZİMİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 • SİLAH TAMİR YERİ AÇMA RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 • SİLAH TAMİR YERİ AÇMA RUHSATI SINAVI İÇİN İSTENEN BELGELER
 
 
 

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TRAP SKEET ATIŞ ALANI, TABANCA VE TÜFEK ATIŞ POLİGONU VE TAMİR YERİ AÇMA İZNİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER(91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 60-61-62-63 Maddeleri)
 
Not: 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TRAP SKEET ATIŞ ALANI, TABANCA VE TÜFEK ATIŞ POLİGONU VE TAMİR YERİ AÇMA İZNİ İÇİN 60-61-62 ve 63 maddelerindeki hususlara göre değerlendirilip, açmak isteniyorsa İçişleri Bakanlığına dilekçe ile müracaatta bulunması gerekmektedir.
 
ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ONUNCU BÖLÜM :

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TRAP-SKEET ATIŞ ALANI, TABANCA VE TÜFEK ATIŞ POLİGONU VE TAMİR YERİ AÇMASI ÖN İZİN
 
Madde 60 - Trap-SKEET alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonları kurmak isteyenler, kurmak istedikleri poligonun veya atış alanının özellikleri ile işletmenin proje ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren başvuru dilekçesi ile Bakanlıktan ön izin belgesi almak zorundadırlar.
Girişimci gerçek kişi ise, nüfus cüzdanının onaylı örneğini, tüzel kişi ise ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdanlarının onaylı örneğini başvuru dilekçesine eklemesi gerekir.
Ön izin belgesi isteyenin durumunun genel güvenlik bakımından uygun olduğunun Bakanlıkça belirlenmesinden sonra, ilgiliye ön izin belgesi verilir.
 
KURULUŞ İZNİ İÇİN İSTENECEK BELGELER
 
Madde 61 - Trap-SKEET atış alanı ve tabanca, tüfek atış poligonu kurmak üzere müracaat edenler, aşağıda yazılı belgeleri sağlamak zorundadırlar.
 
a) Tabanca atış poligonu kurmak isteyenler;
 
1 - Poligonun kurulacağı yer belediye hudutları içerisinde ise, bu yerin mülkiyetini gösterir belge veya kira sözleşmesi,
 
2 - (Değişik alt bent: 02/12/1999 Yönetmelik - 99/13749 - 21. md.) 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,
 
3 - Kurulması düşünülen tabanca atış poligonunun Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkında genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tasdik olunmuş inşaat planı,
 
4 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bölge çalışma müdürlüğünden, poligonun 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğüne uygun olduğuna dair kurum yazısı,
 
5 - Poligonun çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına dair Çevre Müsteşarlığından alınacak belge,
 
6 - Poligonun kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca bulunmadığına dair mahalli zabıta tahkikat raporu,
 
b) Trap-skeet atış alanı veya tüfek atış poligonu kurmak isteyenler;
 
1 - Söz konusu alan veya poligonun belediye hudutları dışında olduğunu gösterir il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı,
 
2 - 1/50 ölçekli ve il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş inşaat projesi,
 
3 - Atış alanını sınırlayan çevre duvarı veya en az 2 metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı, sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı, gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay planı,
 
4 - 3194 sayılı İmar Kanununun 26'cı maddesinin son fıkrasına göre alınmış yapı ruhsatı,
 
5 - Atış alanının en yakın meskun mahallere uzaklığını gösteren kroki,
 
6 - Atış alanı veya poligonunun, Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, il gençlik ve spor müdürlüğünce tasdik edilmiş planı,
 
7 - Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını gösterir belge,
 
8 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden, atış alanı veya poligonun 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair alınacak kurum yazısı,
 
9 - İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten Çevre Müsteşarlığından alınacak belge,
 
10 - İşyerinin kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden bir sakınca bulunmadığını gösterir mahalli zabıta tahkikat raporu,
 
KURULUŞ İZİN BELGESİNİN VERİLMESİ
 
Madde 62 - Verilen ön izne göre kurulan, trap-skeet atış alanları ile tabanca, tüfek atış poligonları için, 61 inci maddede belirtilen tesisin plan ve projesinin ve işletme özelliğine uygunluğunun il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce mahallen yaptırılacak inceleme neticesinde onaylanması şartıyla, Bakanlıkça kuruluş izni verilir.
Kuruluş izin belgesi iki yıl için geçerlidir. Kuruluş, zorlayıcı ya da kabul edilebilir nedenlerle gerçekleştirilmezse, bu süre Bakanlıkça en çok bir yıl uzatılabilir.
İşyerinin genişletilmesi, yeni tesisler eklenmesi ve diğer değişiklikler için yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden izin belgesi alınması zorunludur.
 
İŞLETME İZNİ
 
Madde 63 - Kuruluş izin belgesi alınan atış poligonuna işletme izni verilebilmesi için, aşağıda yazılı belgelerle il valiliğine bir dilekçe ile başvurulur.
 
a) Atış poligonunun mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığına ilişkin il bayındırlık ve iskan müdürlüğü raporu,
 
b) Belediye ve valilikçe verilen yapı tesis izni,
 
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğünce verilmiş işletme belgesi,
 
d) Çevre Müsteşarlığından alınacak, atış poligonunun çevreye ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge,
 
e) Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye kuruluşu raporu,
 
f) Atış poligonunun sorumluluğunu yüklenecek mesul müdürün, bu konuda vereceği noterlikçe onaylı taahhütnamesi,
 
g) Atış poligonu sahibince hazırlanan ve il emniyet müdürlüğünce onaylanmış işletme ve çalışma yönergesi ile güvenlik yönergesi.
 
Dilekçe ve ekleri valilikçe Bakanlığa gönderilir. Atış poligonunun bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu tespit edildiğinde, Bakanlıkça (Ek-12) deki İşletme İzin Belgesi verilir.
 
(Değişik fıkra: 25/10/2000 - 2000/1550 S.Yön./12. md.) İşletme İzin Belgesi almak için başvuranın, 16 ncı maddede belirtilen durumlardan birine girmemiş bulunması şarttır. Bu kişinin kuruluş izin belgesi sahibinden başka bir kişi olması halinde, ayrıca, durumun genel güvenlik yönünden de uygun görülmesi gerekir. Verilen İşletme İzin Belgeleri beş yıl için geçerlidir ve her beş yılda bir yenilenebilir.
 
POLİGON GÜVENLİK TEDBİRLERİ
 
Madde 64 - Poligonda uyulması gereken güvenlik tedbirleri şunlardır.
 
a) Açık atış alanları ve poligonlarının en yakın yerleşim merkezi ve diğer işyerlerinden en az 80 metre uzaklıkta olması gereklidir. Kapalı atış alanı veya poligonları kurulması halinde ise bu uzaklık aranmaz.
 
b) Atış poligonu veya atış alanları binaları tek katlı yapılır. Ancak, teknolojinin gerektirdiği hallerde çok katlı da olabilir. Bu durumda duvarlar, tavanlar ve diğer tesisat atış poligonlarının gerektirdiği özellikte olmalıdır.
 
c) Bu gibi kuruluşlarda Uluslararası Atış Birliği (U.I.T.) Tüzüğünde o poligon veya atış yeri için gösterilen asgari ölçüler aranır.
 
d) Binalardaki giriş ve çıkış kapıları, pencereler ve panjurlar, gerektiğinde ve tehlike anında, bina içerisinde bulunanların kolayca kaçabilmelerini sağlayacak şekilde yapılır.
 
e) Atışların yapılacağı mahallerde mermi, fişek ve saçmaların sekmesine sebep olacak hiç bir kolon ve tavan kirişi bulunmaz. Bunların inşaatının yapılmasında, zorunluluk olması halinde sekmeyi önleyecek şekilde önlemler alınır.
 
f) Atış salonunda varsa tavan kirişleri ve aydınlatma armatürleri, tavan yüzeyine 20 derece eğimle gelecek şekilde 7 milimetre kalınlığında çelik sac levha ile gizlenir.
 
g) Atış ile hedef hattı arasındaki zeminin, merminin sekmesini önleyecek şekilde yapılması zorunludur.
 
POLİGONLARA SİLAH VE MERMİ TEMİNİ
 
Madde 65 - Atış poligonlarında demirbaş olarak bulundurulacak tabanca ve yivli tüfeklerin temini için Bakanlıktan izin alınır.
 
Poligonlarda ne miktarda ateşli silah ve cephane bulundurulacağı, Bakanlıkça tayin ve tespit edilir. Bakanlığın olurundan sonra cins ve miktarı belirlenmiş bulunan silah ve cephane, isteğe bağlı olarak yerli üretim yoluyla veya ithal edilen mermilerden karşılanır.
 
Yurt içinden temin edilecek silah ve cephaneler için, Bakanlığın oluru ile miktar tesbitine ilişkin yazısı yeterlidir.
 
Bu maddede yazılı esaslar içerisinde belirlenerek ithal edilen veya iç piyasadan temin edilen silahlar ile mermilerinin, Bakanlığın işyerini faaliyetten men etmesi veya silahın veya mermisinin tamamen çalışamaz durumda olması haricinde, bir başkasına devri mümkün değildir. Bu silah ve mermiler, Bakanlığın oluru ile bir başka poligona veya Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilebilir.
 
 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA İTHALİNE İZİN VERİLEN MALZEMELERLE İLGİLİ İSTENEN BELGELER

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA İTHALİNE İZİN VERİLEN MALZEMELERLE İLGİLİ İSTENEN BELGELER

(Çakı , Bıçak, Dürbün, Teleskop, Zıpkın v.b. )
 
- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış ve Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne havale edilmiş şirket yetkilisi yada şahsin imzaladığı ithal edilecek ürünün ne amaçla ithal edeceğine dair detaylı bilgilerin açıklandığı dilekçe
 
Not : dilekçeye şirket yetkilisi olduğu zaman ticari sicil gazetesi fotokopisi, ile noter tasdikli imza sirküsü, şahıs ise Muhtarlıktan aldığı ve mahalli zabıtadan tastiklettiği ikametgah belgesini ekleyecektir.
 
2- İthal edilecek malzemenin Proforma fatura aslı
 
3- Proforma faturanın yeminli bürodan yapılmış Türkçe tercümesi
 
4- İthal edilecek malzemenin orijinal katalogu.
 
Evraklarını tamamlayıp Patlayıcı Büro Amirliğine teslim edilen şirket yada şahısların evrakları, Valiliğimizin görüsü ile birlikte İthal izni almaları için İçişleri Bakanlığına yazılır.
 
 
 

AV MALZEMELERİ SATIN ALMA VE SATIŞ YAPMA İZİNİ BELGESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER(2512 Sayılı Kanun ve 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine göre)

• İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. (Müracaatçı şirket ise şirketi imzaya yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri ile ticari sicil gazetesinin eklendiği ve şirket yetkilisinin – şahıs ise bizzat şahsın imzaladığı dilekçe.)

• Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (Önlü arkalı çekilmiş okunaklı)

• Sağlık Raporu (Tüfek Satıcılık (Bayilik) Belgesi, Av Malzemeleri Satın Alma ve Satış Yapma İzin Belgesi ile Mermi Satın Almasında Sakınca olmadığına dair-(Almış olduğu sağlık kurulusunun mühür ve kasesi ile tasdikli olacak.)

• Adli Sicil Belgesi (Şubeden almış olduğu adli sicil evrakının arkasına arşiv kaydı ile birlikte alınacak)

• 10 adet vesikalık resim

• İşyerine ait (2) adet Tapu Fotokopisi.

• Kanuni mal sahibi yada kanuni yetkilisi ile Noter huzurunda yapılmış Kira Kontratı asli. ( Kira kontratına ne amaçla kullanılacağı yazılacak: Örnek: Av Bayiliği için)

• İşyerinin tapu kayıt bilgileri ile ilgili bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğünden alınacak yazı. (Üst yazı şubeden yazılıyor.)

• Noter Taahhütnamesi. (Şirket yetkilisi ya da sahsın 2521 Sayılı Kanun Hükümleri ve 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uyacağına dair noterden taahhütname

• Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (asli yada noter tastikli) (Bu poliçeye satın alınacak av malzemesi ve mermilerin naklinin yapılacağı bir adet araç plakası da yazdırılacaktır.)

• İtfaiye Raporu (Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına Kurumumuzdan yazı yazılıp buradan alacaklardır.)

• Örnek-5 Şube tarafından yaptırılır.

• İşyeri Tahkikatı (İşyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca olmadığına dair işyeri basit krokisi ve çelik kasanın yeri gösterilmek suretiyle ilgili Kaymakamlık vasıtası ile yaptırılır.
Yukarıda belirtilen evrakların tamamlandığı dosyasını teslim eden şirket yetkilisi yada şahıs olarak müracaat edenlerin işyeri tahkikatı yaptırılır.

Not: Müracaatçı şirket ise şirketi imzaya yetkili kişinin de (Resimli tasdikli ikamet belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, Vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil belgesi ile noter taahhütnamesi alınacaktır)
Evrakları tamamlanan dosya izin belgeleri tanzim edilerek onay için Valilik makamına yazılır.

 
 

SATICILIK (BAYİLİK) BELGESİ TANZİMİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER


(2521Sayılı Yönetmelik Madde:10)
 
01- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. (Müracaatçı şirket ise şirketi imzaya yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri ile ticari sicil gazetesinin eklendiği ve şirket yetkilisinin – şahıs ise bizzat şahsin imzaladığı dilekçe.)
 
02- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği . (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
 
03- Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (Önlü arkalı çekilmiş okunaklı)
 
04- Sağlık Raporu (Satıcılık (Bayilik) Belgesi almasında Psikolojik, ürolojik ve fiziki bir rahatsızlığı olmadığına dair-(Almış olduğu sağlık kurulusunun mühür ve kaşesi ile tasdikli olacak.)
 
05- Adli Sicil Belgesi (Şubeden almış olduğu adli sicil evrakının arkasına arşiv kaydı ile birlikte alınacak)
 
06- Resimli ikametgah Belgesi (Polis veya Jandarma tasdikli imzalı mühürlü olacak)
 
07- 4-adet vesikalık resim
 
08- Tapu Fotokopisi (2) adet ve Noter huzurunda yapılmış Kira Kontratı aslı. Yada noter tasdiklisi. ( Kira kontratına ne amaçla kullanılacağı özellikle Av Bayiliği için yazılacak)
 
09- İşyerinin tapu kayıt bilgileri ile ilgili bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğünden alınacak yazı. (Üst yazı şubeden yazılıyor.)
 
10- Noter Taahhütnamesi. (Şirket yetkilisi yada sahsın 2521 Sayılı Kanun Hükümleri ve 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uyacağına dair noterden taahhütname
 
12- Mesul Müdür Sözleşmesi ve Mesul müdür Taahhütnamesi ile Mesul Müdürün tahkikat evrakları (Mesul müdür görevlendirenlerde istenecek)
 
13- Örnek-5 Şube tarafından yaptırılır.
 
14- İşyeri Tahkikatı : (İşyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca olmadığına dair işyeri basit krokisi gösterilmek suretiyle ilgili Kaymakamlık vasıtası ile yaptırılır.
 
(Yukarıda belirtilen evrakların tamamlandığı dosyasını teslim eden şirket yetkilisi yada şahıs olarak müracaat edenlerin işyeri tahkikatı yaptırılır.
 
Not: Müracaatçi sirket ise sirketi imzaya yetkili kisinin de (Resimli tasdikli ikamet belgesi, nüfus cüzdani fotokopisi, Vukuatli nüfus kayit örnegi, adli sicil belgesi ile noter taahhütnamesi alinacaktir)
 
Evraklari tamamlanan dosya izin belgeleri tanzim edilerek onay için Valilik makamina yazilir.
 
 
1- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe .(İlk defa sınava girenler, ruhsatını yeniletenler veya bir süre ara vermiş olanlar dilekçelerinde bunu detaylı bir şekilde yazarak, iş ve ikamet adreslerini ile telefon numaralarını belirteceklerdir.)

2- Önlü arkalı nüfus cüzdanı fotokopisi.

• Sağlık Raporu (Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı almasından Psikolojik, ürolojik ve fiziki bir rahatsızlığı olmadığına dair-(Almış olduğu sağlık kurulusunun mühür ve kaşesi ile tasdikli olacak).

• Adli Sicil Belgesi (Şubeden almış olduğu adli sicil evrakının arkasına arşiv kaydı ile birlikte alınacak)

• Tapu fotokopisi (2) adet, Noter huzurunda mal sahibi ile yapılmış kira kontratı asli. (Kira kontratına kiralanan yerin ne amaçla kiralandığı örneğin Silah Tamir Dükkanı olarak kullanılacaktır seklinde yazılacaktır.)

• İşyerinin tapu kayıt bilgileri ile ilgili bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğünden alınacak yazı, (Yazı ile şubeden soruluyor.)

• Ruhsatın asli. (Yenilemede)

• İşyeri Tahkikatı yaptırılır. (Çelik kasa, kroki ve noter tasdikli defter.)

• Örnek-5 Şube tarafından yapılır.

Talep sahiplerinin dosyaları tamamlandıktan sonra engel halleri yok ise Dosyaları Valilik görüsü ile birlikte İçişleri Bakanlığına yazılarak gönderilir.
 

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA RUHSATI SINAVI İÇİN İSTENEN BELGELER 


• İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe . (Dilekçesinde ikamet adresini ve telefonunu belirmesi gerekir.)

• Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Önlü arkalı okunaklı olacak)

• Sağlık Raporu (Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı almasında Psikolojik, ürolojik veya fiziki bir rahatsızlığı olmadığına dair- Almış olduğu sağlık kurulusunun mühür ve kaşesi ile tastiklenmis olacak.)

• Adli Sicil Belgesi (Şubeden temin etmiş olduğu evrakın arkasına arşiv kaydı ile birlikte alınacak)

• Örnek –5 Şube tarafından yapılır.
Evrakları tamamlanan dosya Valilik görüsü ile İçişlerine Bakanlığına gönderilir
 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü